Students

Ph.D. Students

H

 • Michael Hentschel (michael.hentschel.mc5 at is.naist.jp)

K

 • Akihiko Kato (kato.akihiko.ju6 at is.naist.jp)
 • Yuta Kobayashi (kobayashi.yuta.kp1 at is.naist.jp)
 • Masayoshi Kondo (kondo.masayoshi.ki1 at is.naist.jp)

L

 • Jun Liu (liu.jun.lc3 at is.naist.jp)

M

 • Ander Martinez (ander.martinez.zy4 at is.naist.jp)
 • Ayaka Morimoto (morimoto.ayaka.lw1 at is.naist.jp)

N

 • Nguyen Le An (nguyen.an.mr9 at is.naist.jp)

O

P

 • PHI Van-Thuy (phi.thuy.ph8 at is.naist.jp)

S

 • Yuichiro Sawai (sawai.yuichiro.sn0 at is.naist.jp)
 • Hiroki Teranishi (teranishi.hiroki.sw5 at is.naist.jp)

Y

 • Masashi Yoshikawa (yoshikawa.masashi.yh8 at is.naist.jp)

Masters Students

C

 • Choi Jung Won

H

 • Tatsuya Hiraoka
 • Nguyen Hoang
 • Ukyo Honda
 • Horiguchi Hiroshi

I

 • Go Inoue (inoue.go.ib4 at is.naist.jp)
 • Takahiro Ishihara

L

 • Michael Li
 • Yuxun Lu
 • Li Wai Hei
 • Liu Shan Shan

M

 • Tomoki Matsuno

N

 • Yuta Nakata

O

 • Ryosuke Ozaki

S

 • Toshiki Sasaki
 • Takayoshi Shibahara

T

 • Yusuke Takeda
 • TRAN Van Hien (tran.van_hien.ts1 at is.naist.jp)
 • Shusuke Tatsumi

U

 • Kengo Ueda

W

 • Takashi Wada
 • Kenya Watanabe

Y

 • Yuki Yamamoto
 • Hikaru Yamada

Z

 • Zhao Xin